รักษาโรค ด้วย สมุนไพรไทย

Published มกราคม 7, 2012 by seettteem201

รูปแบบการใช้สมุนไพรแบบดั้งเดิมในการรักษาโรค ถือเป็นขุมทรัพย์อันล้ำค่า
และเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมและถ่ายทอดจากบรรพชนไทย
การผสมผสานชิ้นส่วนพืชชนิดต่างๆ ที่ได้จากธรรมชาติ

โดยการดัดแปลงวิธีการเตรียม วิธีการใช้ การปรุง ให้มีความกลมกลืนทั้งรสชาติ สี กลิ่น
จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและนำไปใช้แตกต่างกันไป ตามความแปรปรวนของฤดูกาล สภาพภูมิประเทศ
รวมทั้งพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่ต่างกัน ซึ่งมีผลทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่แตกต่างกันด้วย

การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคได้ใช้สืบทอดกันไป จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งสืบทอดกันไปเรื่อย ๆ
จนกลายเป็นตำรับยาขนานต่างๆ กัน ตารางที่ 2.3 ได้แสดงภูมิปัญญาชาวบ้านบางส่วนที่ได้นำส่วนของสมุนไพรชนิดต่างๆ
ไปใช้ในการรักษาโรคตามที่ปรากฏจากแหล่งข้อมูลในตารางที่ 2.4
ดังนั้นการพัฒนาการใช้สมุนไพรในปัจจุบัน

จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตและการปลูกเป็นการค้า
การศึกษาผลทางเภสัชกรรม
สารออกฤทธิ์หรือตัวยาในการรักษาโรคของสมุนไพรชนิดต่างๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูลการใช้สมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่ประโยชน์ของสมุนไพรในการรักษาโรคให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคต
อันจะเป็นการลดการนำเข้ายาที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีจากต่างประเทศ ซึ่งแต่ละปีมีมูลค่าสูงมาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: